Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Petra Sallaerts 01/01/2023

 

Artikel 1. Definities

Dienstverlener: FitDogs.be, gevestigd te Bocholt

 

Klant:  De opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd

 

Diensten:    Massage behandelingen bij dieren, waarbij gebruik gemaakt wordt van sportmassage, ontspanningsmassage, medical taping, TTouch en daaraan gerelateerde behandelingen in de ruimste zin van het woord.

Fitnesstraining waarbij gebruik gemaakt wordt fitnessoefeningen, puppygym, balans-coördinatie, medical taping en daaraan gerelateerde behandelingen.

Snuffelwerk en Hoopers

, hierna te noemen; behandeling.

 

Opdracht:     Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten worden verleend door Petra Sallaerts van FitDogs.be.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle overeenkomsten tussen FitDogs.be enerzijds en de klant anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant.

 

Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden

3.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk bevestigd zijn door FitDogs.be.

3.2 In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3.3 Wanneer door FitDogs.be gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van FitDogs.be op de directe en strikte naleving van de Algemene voorwaarden onverlet.
Ook indien FitDogs.be één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen evenals recht voor de toekomst.

 

 

Artikel 4 Omvang van de dienstverlening

4.1 De dienstverlening van FitDogs.be aan de klant zal leveren omvat de massagebehandeling voor dieren, fitnesstraining, hoopers en snuffelwerk en alle daaraan gerelateerde handelingen die nodig zijn voor het welzijn van het dier zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen.

4.2 In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten door FitDogs.be, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

4.3 FitDogs.be stelt geen diagnoses en iedere vorm van complementaire behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts, fysiotherapeut, gedragstherapeut, tandarts of andere specialist.

 

Artikel 5. Annulering

5.1 Annulering van een opdracht dient uiterlijk 24 uur voor het behandelingstijdstip te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 Indien annulering niet of te laat geschiedt is FitDogs.be gerechtigd de desbetreffende dienst in rekening te brengen, met daarbij het recht op de betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

 

Artikel 6. Verantwoordelijkheden klant

6.1 De klant mag alleen een dier in behandeling geven dat geen koorts, shock, kanker of onbekende ziekte heeft. Bij twijfel kan er vooraf overleg zijn.
Bijzondere omstandigheden dienen vooraf aan FitDogs.be vermeld te worden zodat daar in de behandeling rekening mee gehouden kan worden.

6.2 De klant dient er voor te zorgen dat het dier droog en schoon is voor aanvang van de behandeling.

6.3 Bij de eerste behandeling zal de klant aanwezig zijn om te assisteren. Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden. De voorkeur is uiteraard dat de klant er bij iedere behandeling aanwezig is.

6.4 Bij behandeling van een hond dient de klant ervoor te zorgen dat de hond behandeld kan worden op een tafel, bank of matras/kussen.

6.5 Bij behandelingen van hond zal de klant voor een geschikte overdekte ruimte zorg dragen van minimaal 3x3 meter om de behandelingen uit te kunnen voeren.

 

Artikel 7. Tarieven

7.1 De diensten en eventuele reiskosten zullen tegen de op de website vermelde tarieven worden geleverd.

 

Artikel 8. Facturering en betaling

8.1 De betaling is contant of via betaalverzoek na afloop van de behandeling, tenzij anders is overeengekomen.

8.2 Indien overeengekomen is om per factuur te betalen dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan FitDogs.be te betalen.

8.3 Bij overschrijding van het betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

8.4 Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Alle diensten van FitDogs.be geschieden op basis van het eigen risico van de klant. FitDogs.be is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het dier tijdens of na de behandeling.

9.2 FitDogs.be is niet aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na een behandeling, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit onmogelijk het gevolg kan zijn van de behandeling.

9.3 FitDogs.be is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of andere problemen bij het dier die na behandeling tot uiting komen.

9.4 FitDogs.be is niet aansprakelijk voor het handelen van klanten en daaruit vloeiende gevolgen.